ARCUS

SÚŤAŽ „ ZLATÝ SLÁVIK“

     

            Dňa 19. 11. 2015 sme sa zúčastnili hudobno- speváckej súťaže " Zlatý slávik", ktorú organizovalo zariadenie VIA LUX  DSS a  ZpS, Košice – Barca. Tejto súťaže sa zúčastnilo 16 spevákov - klientov  zariadení sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  z deviatich zariadení sociálnych služieb, ktorí spievali piesne podľa vlastného výberu. Hudba a spev je to, čo je im veľmi blízke. Zariadenie ARCUS reprezentovali v tejto súťaži dvaja prijímatelia, p. Štefan Kaliáš - klient Špecializovaného zariadenia a  p. Agnesa Ňajrašová – klientka Zariadenia pre seniorov. Súťaž prebiehala v dvoch častiach, aby každý súťažiaci sa mohol pripraviť a podať čo najlepší výkon. Najkrajšou časťou  však bolo spoločné spievanie všetkých zúčastnených. Tak ako na každej súťaži, o výkonoch súťažiacich rozhodovala porota, ktorá pozorne počúvala interpretácie piesní všetkých súťažiacich.  Podujatie bolo naplnené láskou, dobrou náladou a pozitívnou energiou. Porota nakoniec rozhodla, že víťazmi súťaže "Zlatý slávik" sa stali všetci súťažiaci. Každý bol odmenený okrem bohatého potlesku aj sladkou odmenou a diplomom