ARCUS

DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE

    Dňa 18.5.2017 zorganizoval zdravotný úsek zariadenia ARCUS v spolupráci so Základnou poradňou zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,
„ Deň pre Vaše zdravie, “ vyšetrenie rizikových faktorov metabolického syndrómu s následným poradenstvom na optimalizáciu zložiek spôsobu života.
Vyšetrenia sa zúčastnilo  35 ľudí z radov zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS.
Rozsah poradenských služieb PORADNE ZDRAVIA bol zameraný na  vyšetrenie :

- celkového a HDL – dobrého – cholesterolu
- glukózy
- triglyceridov
- merania krvného tlaku a pulzu
- určenia BMI – indexu, percenta tuku v tele a hodnotenia rizika abdominálnej obezity
- stanovenia rizika výskytu metabolického syndrómu a individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení
- stanovenia koncentrácie alveolárneho oxidu uhoľnatého a karboxyhemoglobínu vo výdych u fajčiarov
- komplexného zhodnotenia všetkých ukazovateľov a hľadanie možností pozitívneho ovplyvnenia zníženia rizika metabolického syndrómu zmenou životného štýlu klienta.

Vyšetrenie malo pozitívny ohlas   u klientov  aj u zamestnancov zariadenia ARCUS.
Ak podľa vyšetrenia boli  zistené  odchýlky od normálnych hodnôt, je to prvý signál pre vyšetrovaného, aby navštívil odborného lekára resp. aby sa zamyslel  nad  vlastným  životným štýlom.

Zdravotný úsek