ARCUS

PREDNÁŠKA - SPRÁVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Dňa 27.04.2018 sa uskutočnila v našom zariadení v rámci svetového dňa zdravia prednáška  o správnom životnom štýle v spolupráci s vedúcou zdravotného úseku p. Mgr. Miňovou. O tom ako sa máme stravovať, zdravo žiť a všetko o čistých rukách  nám prednášala  pani PhDr. Soňa Gregová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Po prednáške nasledovalo vyšetrenie rizikových faktorov metabolického syndrómu s následným poradenstvom na optimalizáciu zložiek spôsobu života, ktoré vykonali pracovníčky regionálneho úradu verejného  zdravotníctva.
Rozsah poradenských služieb PORADNE ZDRAVIA bol zameraný na  vyšetrenie :
- celkového a HDL – dobrého – cholesterolu
- glukózy
- triglyceridov
- merania krvného tlaku a pulzu
- určenia BMI – indexu, percenta tuku v tele a hodnotenia rizika abdominálnej obezity
- stanovenia rizika výskytu metabolického syndrómu a individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení
- stanovenia koncentrácie alveolárneho oxidu uhoľnatého a karboxyhemoglobínu vo výdych u fajčiarov
- komplexného zhodnotenia všetkých ukazovateľov a hľadanie možností pozitívneho ovplyvnenia zníženia rizika metabolického syndrómu zmenou životného štýlu klienta.

Vyšetrenie malo pozitívny ohlas   u  klientov  aj u zamestnancov zariadenia ARCUS. 
Ak podľa vyšetrenia boli  zistené  odchýlky od normálnych hodnôt, je to prvý signál pre vyšetrovaného, aby navštívil odborného lekára resp. aby sa zamyslel  nad  vlastným  životným


c