ARCUS

ZLATÝ SLÁVIK 2018

                     Dňa 24.10.2018 sme sa s našimi prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili už IV. ročníka prehliadky v speve prijímateľov sociálnych služieb ,,Zlatý Slávik“, ktorú organizovalo zariadenie VIA LUX Barca, v kultúrnom dome v Košiciach - Barci. Všetkých prítomných privítali tóny cimbalovej skupiny z Levoče pod vedením pána Ladislava Lišovského, ktorí vytvorili atmosféru plnú dobrej nálady.

            Prehliadky sa zúčastnilo 11 zariadení Košického samosprávneho kraja, v ktorej si prihlásení súťažiaci svojim spevom zmerali sily. Všetci zúčastnení mali jedno spoločné a to lásku k hudbe a chuť spievať.  Hudba a spev je to, čo je im veľmi blízke.  Súťažiaci neváhali vystúpiť na pódium a sálou sa niesol kolotoč krásnych ľudových, ale aj moderných piesní.             Zariadenie ARCUS reprezentovali v tejto súťaži traja súťažiaci prijímatelia, p. Helena Kalinová a p. Jozef Malík – klienti Zariadenia pre seniorov a p. Štefan Kaliáš - klient Špecializovaného zariadenia.

            V  závere tejto súťaže sa p. Mgr. Kristína Cibriková  - poverená  vedením zariadenia VIA LUX všetkým poďakovala za účasť, ktorej sa zúčastnilo väčší počet súťažiacich ako predchádzajúce roky. Poďakovala sa súťažiacim za odvahu predstúpiť pred obecenstvo a predviesť svoje spevácke výkony. Každý súťažiaci bol odmenený okrem bohatého potlesku divá kov, aj sladkou odmenou, medailou  a dipl omom.

x