ARCUS

ZLATÝ SLÁVIK

Dňa 1. 11. 2014 sme sa zúčastnili hudobno- speváckej súťaže " Zlatý slávik", ktorú organizovalo zariadenie VIA LUX  DSS a ZpS, Košice – Barca. Zariadenie ARCUS reprezentoval v tejto súťaži p. Štefan Kaliáš, klient špecializovaného zariadenia.
Nultého ročníka tejto súťaže sa zúčastnilo 12 spevákov - klientov  zariadení sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorí spievali piesne podľa vlastného výberu. Súťaž prebiehala v dvoch častiach, aby každý súťažiaci sa mohol pripraviť a podať čo najlepší výkon. Najkrajšou časťou  však bolo spoločné spievanie všetkých zúčastnených.
Súťažiacich hodnotila 5 členná porota, ktorá pozorne počúvala interpretácie piesní všetkých súťažiacich. Porota nakoniec rozhodla, že víťazmi nultého ročníka súťaže "Zlatý slávik" sa stali všetci súťažiaci. Ceny víťazom udeľoval primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši MPM, Mgr. E. Revajová - Bujňáková, vedúca referátu pre zariadenia VUC a starosta MČ Košice – Barca p. František Krištof .  
V závere tejto súťaže sa pani riaditeľka zariadenia VIA LUX - p. Ing. Nadežda Mudráková všetkým poďakovala za účasť a vyjadrila želanie, aby sa do budúceho ročníka hudobno- speváckej súťaže " Zlatý slávik",  klienti zariadení sociálnych služieb zapojili v ešte väčšom počte. Spoločenské posedenie súťažiacich bolo príjemným spestrením súťaže.