ARCUS

REMINISCENČNÁ MIESTNOSŤ

Reminiscenčný prístup v starostlivosti o ľudí s demenciou zdôrazňuje význam osobnej životnej histórie osôb vyššieho veku. Spoznanie minulosti - osobnej histórie človeka je kľúčom k pochopeniu jeho osobnosti. Takýto prístup sa snažíme uplatňovať aj v podmienkach zariadenia ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov. Reminiscencia je jednou z nefarmakologických metód, je to aktivačná a validačná metóda, ktorá používa spomienky a na ich podporu využíva rôzne podnety. Seniori preberajú minulosť, vybavujú si pamäťové stopy cez predstavy, príbehy, pri kreatívnej činnosti, cez osobné historické udalosti. Ako podnety nám slúžia fotografie, obrazy, drobné predmety, pohľadnice z ciest, faktografická literatúra, kroniky, príp. videozáznamy, listy.

Reminiscenčnú miestnosť, ktorú sme v zariadení vytvorili je zariadená tak, aby pripomínala detstvo, mladosť a vlastne celý život našich klientov. Je zariadená nábytkom 50. rokov napr. almarou, drevenou lavicou, kolískou, kolovrátkom, krosnami, stolčekmi, prútenými košíkmi, tkanými kobercami, výšivkami, vyrezávanými policami s hrnčekmi a inými predmetmi, ktoré vyvolávajú spomienky, pretože spomienky a spomínanie sú prirodzenou súčasťou duševnej činnosti človeka. V reminiscenčnej miestnosti sú pravidelne vykonávané reminiscenčné stretnutia zamerané na istú tému. Tieto stretnutia priniesli pozitívny ohlas nielen u samotných seniorov, ale aj u pracovníkov zariadenia. Väčšina z nich sa vyjadrila, že reminiscencia je príjemným spôsobom aktivizácie seniora, prináša radosť, priestor pre vyjadrenie pocitov, možnosť podeliť sa so svojimi dojmami a zážitkami s ostatnými. Aktivity konané v reminiscenčnej miestnosti sa v našom zariadení stali akýmsi spojovacím článkom medzi ošetrujúcim personálom a seniorom.