ARCUS

Povinné informácie

Krízový plán zariadenia ARCUS

Meno inštitúcie
    ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Adresa
   Skladná ul. č.4
   040 01  Košice

IČO: 355 38 562
DIČ: 202 15 888 55

Spôsob zriadenia
    Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja (viď. nižšie)

Zriaďovateľ
    Košický samosprávny kraj
    Námestie Maratónu mieru 1
    042 66 Košice

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do zariadenia sú dostupné na:
www.vucke.sk

Zverejnené objednávky, faktúry, zmluvy sú dostupné na:
www.vucke.sk

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne
    sekretariát riaditeľa
    ARCUS – ŠZ a ZpS
    Skladná 4
    040 01  Košice

poštou
    ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
    Skladná 4
    040 01 Košice

telefonicky
    (055) 7292 491

faxom
    (055) 7292 492

elektronickou poštou
    sekretariat@arcuskosice.sk

 

 

EON 2022 ŠZ ambulantná

946,67

Eur/ PSS/ mesiac

EON 2022 ŠZ pobytová ročná

1 478,03

Eur/ PSS/ mesiac

EON 2022 ZPS

1 265,52

Eur/ PSS/ mesiac

 

ZRIAĎOVACIA LISTINA Dodatok ku zriaďovacej listine

Pravidlá na poskytnutie odľahčovacej služby

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Smernica o poskytovani informacii

Smernica na vybavovanie sťažností

Kolektívna zmluva

Výročné správy Súhrné správy

ARCUS - koncepcia rozvoja zariadenia 11.2014EON_SZ_2021

EON_SZa_2021

EON_ZpS_2021

EON-2022 ŠZ ambulantná defin

EON-2022 ŠZ pobytová ročná defin

EON-2022 ZPS pobytová ročná defin

eticky kodex zamestnancov zariadenia ARCUS 1. 1. 2020

Pravidlá na úschovu cenných vecí Pravidlá pre prijímanie darov.pdf

Smernica - postupy, podmienky poskytovania SS v zariadení ARCUS

Strategická vízia poslanie a ciele zariadenia

Domáci poriadok

Dodatok k Domácemu poriadku