Úschova cenných vecí

Naše zariadenie ma vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí klientov v osobitnom bezpečnom priestore. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci od klienta, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo počas pobytu v zariadení. Pri prevzatí cenných vecí uzatvorí poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zaeviduje do registra zmlúv o úschove cenných vecí.