Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

V zariadení pre seniorov poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré je možné poskytovať v zariadení sociálnych služieb. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu na základe vypracovaných ošetrovateľských štandardov. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry a opatrovatelia.

 

Prijímateľ sociálnej služby je po prijatí do zariadenia podrobený hygienickému filtru. Počas pobytu v zariadení mobilní prijímatelia sociálnej služby svoju osobnú hygienu vykonávajú sami. V prípade imobilných a čiastočne mobilných prijímateľov sociálnej služby je ranná a večerná toaleta vykonávaná denne zdravotníckym personálom. Celkový kúpeľ sa u imobilných prijímateľov sociálnej služby realizuje podľa harmonogramu, u niektorých prijímateľov sociálnej služby je realizovaný aj denne podľa potreby. Osobná bielizeň sa u všetkých prijímateľov sociálnej služby vymieňa podľa potreby, posteľná bielizeň sa vymieňa 1x za dva týždne alebo podľa potreby. Prijímatelia sociálnej služby, resp. ich rodinní príslušníci si z vlastných finančných prostriedkov hradia sami doplatky za lieky, príp. hygienické pomôcky...

 

Lekárska starostlivosť je zabezpečená dvoma zmluvnými všeobecnými lekármi. Jeden z nich systematicky ordinuje v zariadení denne, priebežne kontroluje zdravotný stav obyvateľov, predpisuje lieky a doporučuje ďalšie odborné vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach. Druhý lekár uvedené úkony vykonáva počas svojich ordinačných dní, v prípade potreby aj mimo nich. Odbornými lekármi systematicky ordinujúcimi v zariadení je gerontopsychiater, zubár, diabetológ, psychológ. Mimo pracovnej doby, počas dní pracovného pokoja a akútnych prípadoch je starostlivosť riešená lekárskou pohotovostnou službou. Ostatné odborné vyšetrenia sú realizované v zdravotníckych zariadeniach. Podľa stupňa odkázanosti sú na odborné vyšetrenia prijímatelia sociálnej služby sprevádzaní opatrovateľkou.

 

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje najpočetnejšia časť personálu pod vedením vedúcej zdravotného úseku, ktorá riadi: sestry, opatrovateľky, pomocných opatrovateľov a rehabilitačných pracovníkov. Systematicky a priebežne je tento personál odborne školený inštitúciami ako Štátny zdravotný ústav, účasťou na odborných seminároch, odbornými lektormi z dodávateľských firiem zdravotníckeho materiálu, lekármi, odberom odbornej literatúry a časopismi, školeniami v rámci zariadenia.