Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby . Našim cieľom je podporovať samostatnosť prijímateľov pri všetkých činnostiach a aktivitách. To realizujeme nácvikom a rozvojom sociálnych zručností, posilňovaním samostatných návykov pri sebaobsluhe a pri sociálnych aktivitách (napr. samostatná orientácia v novom prostredí, samostatné vybavovanie jednoduchých úradných záležitostí a podobne). V neposlednom rade úlohou sociálnej rehabilitácie je socializácia prijímateľa sociálnej služby do nového sociálneho prostredia, do ktorého prichádza.