O nás

Zariadenie bolo zriadené Krajským úradom v Košiciach dňa 1. augusta 2001 ako Domov dôchodcov a slávnostné otvorenie sa konalo 28.septembra 2001. Zraďovacou listinou zo dňa 20.12.2001 sa reprofilizovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Od 1. júla 2002 je rozpočtovou organizáciou Košického samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Od 1. januára 2010 sa znova reprofilizovalo na zariadenie ARCUS – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb. Od 1.1.2013 došlo v zariadení ARCUS k ukončeniu poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb a tým aj k zmene názvu zariadenia na ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov.

V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou pre 220 prijímateľov sociálnej služby a ambulantnou formou v špecializovanom zariadení pre 10 prijímateľov sociálnej služby.

Okrem toho, zariadenie poskytuje sociálnu službu- požičiavanie zdravotníckych pomôcok pre verejnosť, aby aj s našou pomocou mohli seniori stráviť v domácom prostredí čo najdlhší čas.

Zariadenie je Kontaktným miestom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Poskytuje informácie o Alzheimerovej chorobe, pravidelne realizuje podporné skupiny pre príbuzných, známych, ktorí sa v domácom prostredí starajú o človeka s týmto ochorením, ale aj pre tých, ktorých sa táto téma dotýka. Zariadenie má zriadenú prvú požičovňu kognitívnych pomôcok na východnom Slovensku Kognisense, ktorá slúži bezplatne pre ľudí, ktorí si chcú udržať mozog v čo najlepšej forme.

Open Book

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 

 

Prijímanie občanov do Špecializovaného zariadenia

 

Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Úradu KSK.

 

Podkladom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je posudok. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Úradom KSK na základe podanej žiadosti občana.

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba ambulantnou a celoročnou pobytovou formou dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

 

V špecializovanom zariadení sa prijímateľom sociálnej služby poskytujú:

 

a) odborné činnosti 

 

 1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov

 

b) obslužné činnosti

 

 1. ubytovanie
 2. stravovanie
 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

c) ďalšie činnosti

 

 1. poskytovanie osobného vybavenia
 2. zabezpečuje sa záujmová činnosť
 3. zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností
 4. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

 

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do Špecializovaného zariadenia:

 

 

 

Prijímanie občanov do Zariadenia pre seniorov

 

Posudzovanie žiadostí – tzv. posudkovú činnosť pre sociálne služby, ktorými je umiestnenie v zariadení pre seniorov zabezpečuje pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice Magistrát Mesta Košice,

 • žiadosť občana, ktorý má záujem o umiestnenie v ZpS a má trvalý pobyt mimo Ke žiadosť o umiestnenie rieši OÚ, kde má občan trvalý pobyt

 

Občan je povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

 

V zariadení pre seniorov sa prijímateľom sociálnej služby poskytujú:

 

a) odborné činnosti 

 

 1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,
 5. pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov

 

b) obslužné činnosti

 

 1. ubytovanie
 2. stravovanie
 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

c) ďalšie činnosti

 

 1. poskytovanie osobného vybavenia
 2. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
 3. zabezpečuje sa záujmová činnosť

 

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do Zariadenia pre seniorov: