Úhrada za sociálne služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v súlade so VZN KSK č. 11/2020 zo dňa 14. decembra 2020 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť od 15.5.2021 úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS  nasledovne